Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o registraci a kupní smlouvy uzavírané v českém jazyce mezi prodávajícím, kterým je provozovatel e-shopu www.vasantivir.cz, a kupujícím. Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky a právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ( dále jen “OZ” ).

2. Provozovatelem e-shopu www.vasantivir.cz je podnikatel: UBETY soft s.r.o.
IČO: 
09218335 DIČ: 09218335
se sídlem Hrádek 509, PSC: 73997
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn.C 82442
email: eshop@vasantivir.cz
telefon: 
703 966 128 
( dále jen “prodávající” )

3. Kupujícím může být podnikatel, kterým je

 • osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku,
 • osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
 • osoba osoba zapsaná v obchodním rejstříku

( dále jen “kupující-podnikatel” )

4. Kupujícím může být také spotřebitel, kterým je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu o registraci a kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel řídí se vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem také zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ( dále jen “kupující-spotřebitel” ).

5. Spotřebitelská smlouva je smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem. Veškerá sdělení vůči kupujícímu-spotřebiteli musí prodávající učinit jasně a srozumitelně v českém jazyce

6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o registraci a kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání ve smlouvě o registraci a kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Smlouva o registraci a kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat, čímž nejsou dotčeny práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1. Kupující uzavírá s prodávajícím smlouvu o registraci prostřednictvím e-shopu www.vasantivir.cz na základě, které kupující získá právo uzavírat s prodávajícím kupní smlouvy, předmětem kterých budou aktivační klíče pro získání digitálního obsahu ( dále jen “zboží” ) nabízeny ke koupi prostřednictvím e-shopu www.vasantivir.cz, za kupní cenu tam uvedenou, a prodávající ho bude informovat o zboží nabízeném ke koupi na e-shopu www.vasantivir.cz. prostřednictvím emailu, e-shopu www.vasantivir.cz, telefoniky a písemně ( dále jen “smlouva o registraci” ). Smlouva o registraci se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Na základě smlouvy o registraci může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na e-shopu www.vasantivir.cz a ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží ( dále jen „uživatelský účet“) a uzavírat tak s prodávajícím jednotlivé kupní smlouvy předmětem, zboží nabízené ke koupi prostřednictvím e-shopu www.vasantivir.cz, za kupní cenu tam uvedenou.

3. Při uzavíraní smlouvy o registraci a při uzavíraní kupní smlouvy je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nesdělovat je třetím osobám, jinak nese odpovědnost za případné škody sám.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, anebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy o registraci a z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek.

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření a obsah kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách www.vasantivir.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2. Internetové stránky www.vasantivir.cz obsahují tyto informace o zboží:

 • označení zboží
 • popis zboží a jeho hlavní vlastnosti
 • cena zboží, včetně všech daní. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách www.vasantivir.cz
 • způsob platby za zboží a případné poplatky
 • způsob dodání zboží a případné náklady na dodání
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv.

3. Není vyloučena nebo omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Podmínkou platné elektronické objednávky zboží na internetových stránkách www.vasantivir.cz je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, do kterého jsou automaticky doplněny údaje o kupujícím, které uvedl při uzavírání smlouvy o registraci.

Kupující má právo před odesláním objednávky zkontrolovat zboží a zadané údaje Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka “ZPĚT”, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků objednávkového formuláře.
Pokud kupující souhlasí s obsahem objednávky, svůj souhlas vyjádří odesláním objednávky tlčítkem “ODESLAT OBJEDNÁVKU”. Objednávka bude odeslána prodávajícímu ke zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Toto odeslání objednávky je závazné. Objednávka je platná po dobu neurčitou.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu ( dále jen „elektronická adresa kupujícího“ ).Prodávající poskytne kupujícímu-spotřebiteli v textové podobě kupní smlouvu i tyto obchodní podmínky.

5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího telefonicky nebo emailem v případě zjevné chyby týkající se označení zboží, popisu zboží a jeho hlavních vlastnosti a ceny zboží, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky nebo emailem, které uvedl při uzavření smlouvy o registraci.

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny ) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. písemně či telefonicky.

7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená doručením přijetí objednávky ( akceptací ), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

IV. Cena zboží a platební podmíny

1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.vasantivir.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH a dalších daní.

2. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny zboží a opravit případné chyby v cenách, k nimž může nevyhnutelně dojít. Jakékoli změny cen zboží nemají vliv na objednávky, které již byly přijaty ( akceptovány ) prodávajícím. V případě chyby ceny zboží prodávající kupujícího o této chybě uvědomí a umožní mu uzavřít kupní smlouvu za správnou cenu zboží anebo zrušit objednávku, aniž by tím kupujícímu vznikly nějaké náklady.

4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Ve faktuře bude uvedena cena zboží a výše nákladů na případnou dopravu. Fakturační údaje kupujícího nelze dodatečně měnit. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu prodávající zpřístupní kupujícímu v elektronické podobě na uživatelském účtu kupujícího.

5. Kupující je oprávněn převzít zboží od prodávajícího až po úplném zaplacení ceny zboží a případných nákladů na dopravu. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).

Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží kupující-spotřebitel a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet prodávajícího.

V případě, že kupující-spotřebitel využije službu PlatímPak nabízenou prodávajícím a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Kupující-spotřebitel uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak kupující-spotřebitel vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

V. Dodání zboží

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ihned po přijetí kupní ceny zboží kupujícím, pokud u zboží není uvedena jiná lhůta dodání.

2. Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu i doklady, které ke zboží vztahují, zejména doklady potřebné k užívání zboží.

3. Vzhledem k tomu, že zboží má digitální obsah, nebude zboží dodáno kupujícímu na hmotném nosiči, ale bude mu zboží digitálně zobrazeno na jeho uživatelském účtu.

VI. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2121 až 2125 a § 2161 až 2174 OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, jakost a provedení, které si ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povagu zboží a na základě jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí na www.vasantivir.cz, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada zboží, kterou zboží mělo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího ( obvykle při převzetí věci ), byť se projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá i vada zboží vzniklá později, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství a pokud zjistí, že zboží má vadu oznámí to prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

4. Je-li kupní smlouva uzavíráná mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem platí tato ustanovení o vadách zboží a právech z vadného plnění:

 • projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí
 • kupující-spotřebitel má právo uplatnit právo z vady spotřebního zboží, která se u něj vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, a je-li na zboží, jeho obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení § 2113 až 2117 OZ o záruce. Uvedené se nepoužije:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím-spotřebitelem,
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 • kupující-spotřebitel má právo uplatnit právo z vady již použitého spotřebního zboží, která se u něj vyskytne v době 12 měsíců od převzetí
 • kupující-spotřebitel má právo požádat prodávajícího o písemné potvrzení v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 • práva z vadného plnění kupujícího-spotřebitele jsou uvedena v § 2169 OZ a v § 2171 OZ
 • právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující-spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující-spotřebitel vadu sám způsobil
 • má-li zboží prodávané za nižší cenu nebo použité zboží vadu, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu
 • uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • prodávající rozhodne o oprávněnosti uplatnění práv z vadného plnění kupujícím-spotřebitelem ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rozhodnutí o oprávněnosti uplatnění práv z vadného plnění, včetně odstranění vady, musí být vyřízeno prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající informuje kupujícího-spotřebitele o vyřízení jeho uplatnění práv z vadného plnění a o tom do jaké lhůty si má zboží vyzvednout.

V ostatním platí i pro kupujícího-spotřebitele ustanovení těchto obchodních podmínek.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí uplatnění práv z vadného plnění možné, případně i v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práv z vadného plnění a jaký způsob vyřízení kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění práva z vad zboží, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí uplatnění práva z vad zboží. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Za okamžik uplatnění práva z vad zboží se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

VII. Odstoupení a výpověď

1. Kupující-spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837/l OZ, protože zboží má digitální obsah, není dodáváno na hmotném nosiči a je dodáváno s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že nemá právo na odstoupení od smlouvy

2. Do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem.

3. Prodávající a kupující mají právo kdykoliv a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o registraci. Smlouva o registraci pozbývá účinnosti uplynutím třídenní výpovědní doby, která začíná plynout ode dne následujícího po doručení druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající zajišťuje vyřizování stížností spotřebitelů prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, www.coi.cz.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

5. Pokud vztah založený smlouvou o registraci a kupní smlouvou obsahuje mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak prodávající a kupující sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7. Smlouva o registraci a kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové www.vasantivir.cz možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. ROZHODČÍ DOLOŽKA
Prodávající a kupující-podnikatel si sjednávají pro případ jakéhokoli sporu vzniklého v budoucnu mezi nimi či jejich právními nástupci, a to ze všech právních vztahů plynoucích z této kupní smlouvy či práv a povinností, které mají trvat i po zániku závazku kupní smlouvou zřízeného, rozhodčí doložku ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. V případě takového sporu či sporů budou sporné záležitosti rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ( www.soud.cz ) podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou tohoto Rozhodčího soudu. Rozhodčí senát bude spory rozhodovat podle právního řádu České republiky. Řízení před ním bude ústní a neveřejné a rozhodčí nález, který vydá bude nepřezkoumatelný bez možnosti podat proti němu opravný prostředek a soudně vykonatelný.

11. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Prohlášení o ochraně osobních údajů.

12. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.1.2020 a ruší všechny předchozí obchodní podmínky, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

V Hrádku dne 15.1.2020 Xenie Foltánová